SamenwerkingAl 100 jaar doen wij het niet in ons eentje!

In de verbinding ontstaat de beweging

Cliënten hoeven het niet in hun eentje te doen! Maar ook wij doen het niet in ons eentje. De eerste cliëntondersteuner 100 jaar geleden werkte al samen met o.a. gemeente, onderwijs en werk.
Ook in 2021 hebben we samengewerkt met een zeer groot aantal ketenpartners binnen onderwijs, zorg en welzijn etc. Onze consulenten zijn ervaren in het nauw samenwerken met collega’s van bijvoorbeeld algemeen maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, Centrum Jeugd en Gezin, GGD, Veiligheidshuis, UWV, Wmo-, jeugd en participatieconsulenten.

MEE is voor een cliënt vaak de spin in het web. In onze dagelijkse praktijk merken we welke meerwaarde het voor onze cliënten en de mensen om hen heen heeft, als er écht wordt samengewerkt.

MEE richt zich ook op het toerusten van samenwerkingspartners in het herkennen en omgaan met beperkingen en kwetsbaarheden.
Dit gebeurt doorgaans op een praktische manier binnen de samenwerking in cliëntsituaties.

Koplopergemeenten cliëntondersteuning

In Zuid-Limburg werken we samen met 4 koplopergemeenten (Kerkrade, Maastricht, Landgraaf en Beekdaelen) voor een beter aanbod, vindbaarheid en kwaliteit van onafhankelijke cliëntondersteuning.

In 2021 hebben we samen met partners plannen gemaakt om cliëntondersteuning te verbeteren in Beekdaelen en Landgraaf.
In gemeente Kerkrade hebben we samen met KBO Kerkrade, Stichting Mentorschap Limburg, Steunpunt voor Mantelzorgers, Cliëntenraad SWI en Impuls de vindbaarheid van de cliëntondersteuning en de samenwerking met elkaar en andere partners in het sociaal domein verbeterd. September 2021 werd de naam ‘meedenkers’ voor cliëntondersteuners in Kerkrade gelanceerd. In oktober 2021 leverden onze meedenkers een bijdrage aan de  ‘Kaffeiklatsj bijeenkomsten’ om inwoners alles te vertellen over cliëntondersteuning.

Autisme Netwerk Zuid-Limburg

Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband van organisaties waarin ervaringsdeskundigheid, inhoudelijke en bestuurlijke deskundigheid rondom autisme verbonden worden. De deelnemers delen kennis, bundelen hun krachten en zoeken samen naar oplossingen voor maatschappelijke knelpunten rondom autisme. Samen werken ze aan een goed ondersteuningsaanbod, in alle levensfasen en op alle levensgebieden voor mensen met autisme en hun omgeving. MEE is penvoerder van het Autisme Netwerk en partner van het netwerk. Dit betekent dat we het netwerk coördineren en dat we kartrekker zijn van de werkgroep kennisstructuur.

Meer informatie over het Autisme Netwerk Zuid-Limburg vind je op:

www.autismenetwerkzuidlimburg.nl.

Lees hier het jaarbericht 2021 van het Autisme Netwerk Zuid-Limburg

Integrale Vroeghulp

Integrale Vroeghulp (IVH) Zuid-Limburg is een regionaal expertisenetwerk voor jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar met vermoedens van meervoudige ontwikkelingsproblematiek. MEE levert inhoudelijke expertise in de vorm van casemanagement voor ouders en hun kind. Daarnaast coördineert MEE het netwerk op Zuid-Limburgs niveau.

Meer informatie over Integrale Vroeghulp vind je op www.ivhzl.nl.

Lees hier het jaarbericht 2021 van Integrale Vroeghulp.

 

Netwerken laaggeletterdheid

Lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer zijn basisvaardigheden. Deze vaardigheden heb je nodig om te kunnen meedoen op school, werk of in de wijk. Als je goed bent in basisvaardigheden heb je meer kansen in het leven. Dit is niet voor iedereen van zelfsprekend.
Op individueel niveau ondersteunt MEE al jarenlang mensen om de wereld om hen heen beter te begrijpen en hun eigen vaardigheden te vergroten. Graag delen we deze ervaring en kennis met onze omgeving. In 2021 is er door MEE een kennissessie over laaggeletterdheid georganiseerd voor professionals van o.a. ziekenhuizen, algemeen maatschappelijk werk, jeugdzorg en woningbouwverenigingen (i.s.m. Schakel B.V.). 

Krachtenbundeling

In 2021 hebben wij deelgenomen aan de krachtenbundeling in de Maastrichtse wijken Malberg, Oud-Caberg, Boschpoort en Bosscherveld. MEE neemt deel aan de stuurgroep, de adviesgroep en het uitvoerende Sociale Team Plus in de wijk. Samen met Xonar, Trajekt, AnaCare, Envida, Zorg in ontwikkeling, Levantogroep, Stichting Radar, Youz, Vincent van Gogh, Kredietbank Limburg en de gemeente Maastricht werken we in deze proeftuin samen aan verschillende innovaties zoals:

  • indicatieloos werken
  • verbinding buurt, voorliggend veld, zorgaanbod en gemeente
  • pilot informatie en advies
  • collectiveren in de buurt
  • white label werken met behoud van ieders expertise
  • verbinding tussen ondersteuning en zorg voor jeugd en volwassenen