Jaarcijfers

MEE Zuid-Limburg heeft 2021 afgesloten met een positief resultaat van € 294.000 en dat is € 217.000 hoger dan in 2020.
De bedrijfsopbrengsten zijn € 367.000 hoger dan in 2020.
Deze stijging is met name zichtbaar bij de overige bedrijfsopbrengsten.

De operationele kosten zijn ten opzichte van 2020 gestegen met € 138.000.

Het eigen vermogen van de organisatie is gestegen van € 1,8 miljoen naar € 2,1 miljoen.

Het eigen vermogen als percentage van de totale opbrengsten ( het zgn. weerstandsvermogen) bedraagt 36,7%.
Dit ligt boven het sectorgemiddelde (Gehandicaptenzorg) in 2020, welke 33,0% bedroeg.

De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen / totaal vermogen) is ten opzichte van 2020 gestegen van 45,2% naar 49,5%.
Dit is nog steeds hoog in vergelijking met het sectorgemiddelde.
Het resultaat van € 294.000 is toegevoegd aan een drietal bestemmingsreserves omdat we de afgelopen jaren niet de financiële ruimte hebben gehad om extra te investeren in de organisatie:

  • Lange Termijn Strategieplan IT
  • Marketing / Communicatie
  • Innovatietraject

Balans per 31 december 2021 (x € 1.000)

Exploitatierekening 2021 (x € 1.000)